ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

 

SL.No.
Photo of the Staff
Name 
Designation
Contact Details
01.
Dr.B. R. Radhakrishna
University Librarian
librarian@bub.ernet.in
080-22961131
02.
Mrs. Ramani Mohan
Assistant Librarian -Selection Grade
ramanibul@gmail.com
080-22961135
03.
Mr. Kirana Kumar D
Assistant Librarian
kannada_3044@yahoo.co.in
080-22961133
04.
Mr. Suresh G. P
Assistant Librarian
sureshgp3028@gmail.com
080-22961133
05.
Mr. Narayanaswamy B V
Assistant Librarian
bvnswamymlisc@gmail.com
080-22961133
06.
Mrs. Padmavathi. N
Assistant Librarian
padma.hpm@gmail.com
080-22961132
07.
Dr. Swamy D
Assistant Librarian
swamymysore01@gmail.com
080-22961143
08.
Mrs. Rajeshwari T V
Senior Assistant
rajeshwaritv1964@gmail.com
080-22961143
09.
Mrs. Sharada M B
Junior Assistant
sharadhaaliasneelamma@gmail.com
080-22961136
10.
Mr. Mallikarjuna
Junior Assistant
080-22961135
11.
Mrs. Shobha H
Junior Assistant
shobhaaishu999@gmail.com
080-22961133
12.
Mr. Saragu Chandru
Junior Assistant
saragubub@gmail.com
080-22961133
13.
Mrs. Rajani S
Library Staff
rajani@bub.ernet.in
080-22961133
14.
Mr. Rudramurthy K S
Library Staff
rudramurthyks890@gmail.com
080-22961136
15.
Mr. Putte Gowda
Library Staff
080-22961133
16.
Mrs. Netravathi R
Library Staff
netra998@gmail.com
080-22961135
17.
Mrs. Narayanamma
Multi Purpose Staff
080-22961135
18.
Mr. Nagaraja R
Multi Purpose Staff
080-22961133
19.
Mr. Hanumath Ray
Multi Purpose Staff
080-22961143
20.
Mrs. Venkatalakshmamma
Multi Purpose Staff
080-22961143
21.
Mr. Kumar C
Multi Purpose Staff
080-22961132
22.
Mr. Swamy
Office Assistant
080-22961133
23.
Mrs. Harshitha S
Office Assistant
harshithas@gmail.com
080-22961136
24.
Mrs. Telma George
Lab Assistant
telmageorge.telma5@gmail.com
080-22961135
25.
Mr. Ramesh
Office Assistant
080-22961135