ಉಪಯುಕ್ತ ತಾಣಗಳು

 

UGC-NET resources

 

SL.No.
Name of database
Access

 

01.
CBSE: UGC-NET
View
 
02.
CSIR: UGC-NET
View
 
03.
Smart Lib
View
 
04.
Jbigdeal
View
 
05.
LIS Quiz
View
 
06.
UGC Net.com
View
 
07.
Exam race
View
 
08.
E-Gyankosh
View
 
09.
Avatto TSL
View
 
10.
Jagranjosh
View
 
11.
Wisdom 24*7
View
 
12.
Latest Jobs
View
 
13.
NET-Resources
View
 
14.
CBSE NET Study Material
View
 
15.
Bright ways (CS)
View
 
16.
UGC NET Guide
View
 
17.
UGC-NET Online.Net
View
 
18.
Examrace.Com-CSIR
View
 
19.
Vpmclasses.Com
View
 
20.
UGC-NET Study Material
View
 
21.
WizIQ
View
 
22.
TCY-Online
View
 
23.
LIS-Quiz
View
 
24.
CBSE-NET online
View
 
25.
Quick-NET
View
 
26.
Exam Guess Papers
View
 
27.
UGC-NET Portal
View
 
28.
Avatto
View
 
29.
Win Entrance
View
 
30.
CSIR-NET exam
View
 

 

General awareness(GK)

 

SL.No.
Name of database
Access

 

01.
IndiaBix
View
 
02.
IAS Exam Portal
View
 
03.
Aptitude exams
View
 
04.
Examtime QUIZ
View
 
05.
Freshers-live
View
 
06.
Exam2win
View
 
07.
Govt. online exam
View
 
08.
Getgyan
View
 
09.
Wolframalpha
View
 
10.
GK today
View
 
11.
GK-Duniya
View
 
12.
Online-GK
View
 
13.
Fresher world
View
 
14.
Elinxs
View
 
15.
Civil service India
View
 
16.
GK-Knowledge
View
 
17.
Gyanjosh
View
 
18.
GK-Quiz
View
 
19.
Online-GK (Current affairs)
View
 
20.
A 2 Z Interviews
View
 
21.
Indian Study Hub
View
 
22.
Treeknox
View
 
23.
Current-GK
View
 
24.
Bankers-Adda
View
 
25.
UPSC-Questions
View
 
26.
Exam Pariksha
View
 
27.
Online GK Guide
View
 
28.
An online India
View
 
29
Therace
View
 
30
Drishti IAS
View